புத்தரின் புன்னகை

புத்தரின் புன்னகை - (Buddha's Smile)

திரிபு புத்தரின் புன்னகை

1: 1 புத்தரின் புன்னகை ஒரு கலப்பின மரிஜுவானா திரிபு. 1:1 புத்தரின் புன்னகையின் சுவைகள் மற்றும் விளைவுகளைப் பற்றி நாங்கள் இன்னும் கற்றுக் கொண்டிருக்கிறோம் - இதற்கு முன்பு நீங்கள் புகைபிடித்திருந்தால், துடைத்திருந்தால் அல்லது இந்த விகாரத்தை உட்கொண்டிருந்தால், ஒரு மதிப்பாய்வை விட்டு வெளியேறுவதன் மூலம் அதைப் பற்றி எங்களிடம் கூறுங்கள்.

வரவேற்கிறோம் StrainLists.com

நீங்கள் குறைந்தது 21 இருக்கிறீர்களா?

இந்த தளத்தை அணுகுவதன் மூலம், பயன்பாட்டு விதிமுறைகள் மற்றும் தனியுரிமைக் கொள்கையை நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்கிறீர்கள்.